Pravidla akce iRobot CASH BACK - Roomba 896

 
    produkty
 

Akce byla ukončena ke dni 30. 9. 2018.
V této novince jsou přehledná pravidla pro akci iRobot CASH BACK. Tentokrát s modelem iRobot Roomba 896!
Obchodní podmínky akce iRobot CASH BACK

Kupte si novou Roombu 896 a získejte 3000,- Kč zpět!

Společnost Certus Mercatus, s.r.o., IČ 27305571, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 282/9, PSČ 199 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136164, tímto stanoví podmínky akce "Kupte si novou Roombu 896 a získejte 3000,- Kč zpět" (dále jen "akce iRobot Cash Back" nebo "akce").

1. Cílem je odměnit účastníka akce, který si koupí v době trvání akce a za podmínek zde stanovených iRobot Roomba 896, a to zpětným bonusem ve výši 3000,- Kč (dále jen "bonus") za jeho koupi. Bonus je stanoven pouze pro nákup produktu iRobot Roomba 896. Bonus je omezen, při splnění podmínek této akce, pouze pro prvních 600 přijatých žádostí o vyplacení bonusu u modelu iRobot Roomba 896. K dalším žádostem převyšujícím počty uvedené ve větě předchozí se nepřihlíží a nezakládají žádný nárok na vyplacení bonusu a to ani tehdy, pokud by splňovaly ostatní podmínky této akce.

2. Pořadatelem a organizátorem akce je společnost Certus Mercatus, s.r.o., IČ 27305571, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 282/9, PSČ 199 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136164 (dále jen "pořadatel akce" nebo "organizátor akce").

Akce probíhá od 15. 6. 2018 do 30. 9. 2018 nebo do vyprodání zásob (trvání a platnost akce).

3. Podmínkou účasti na akci a získání bonusu je:
a) Zakoupení, v době trvání akce, nového robotického vysavače iRobot Roomba 896 (dále jen "produkt") u autorizovaných prodejců v České republice, jejichž seznam je k dispozici na webové stránce www.irobot.cz (dále jen "prodejci") a zaplacení kupní ceny za produkt v plné výši; bonus se nevztahuje na produkty zakoupené se slevou nebo produkty zakoupené v setu. Kupní smlouva, na základě níž byl zakoupen produkt a na jejímž základě je uplatňován bonus, musí být v době podání žádosti o vyplacení bonusu platná a účinná, přičemž smluvními stranami musí být prodejce a účastník akce. Kupní smlouva uzavřená mezi jinými osobami, než uvedenými ve větě předchozí, nezakládá právo účasti na akci iRobot Cash Back a na získání bonusu. Dojde-li k zániku kupní smlouvy, na základě níž byl zakoupen produkt a na jejímž základě je uplatňován bonus, zaniká právo účastníka akce na další účast v akci a zejména pak právo na získání bonusu. Bonus, který byl účastníkem akce získán v době trvání akce na základě kupní smlouvy, jejíž platnost v době trvání akce zanikla, je účastník akce povinen do 10 dní vrátit pořadateli akce a to na bankovní účet, z něhož byl bonus vyplacen.
b) Předložení čitelného účetního dokladu o koupi produktu iRobot Roomba 896 způsobem podle bodu 3. písm. d) těchto podmínek, ze kterého bude prokázán datum zakoupení produktu iRobot Roomba 896 účastníkem v období trvání akce, tj. od 15. 6. 2018 do 30. 9. 2018 včetně; produkty zakoupené mimo dobu trvání akce nebo u jiných než určených prodejců nejsou do akce zařazeny a nárok na získání bonusu se na tyto případy nevztahuje. Organizátor nebo pořadatel soutěže je oprávněn požadovat předložení originálu dokladu o koupi produktu. Nesplnění podmínky, dle věty předchozí ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení výzvy k předložení originálu dokladu o koupi produktu, má účinky zániku účasti v akci.
c) Podmínka, že účastník akce je osobou plně svéprávnou a v době koupě produktu iRobot Roomba 896 dovršil 18. rok věku.
d) Požádání o bonus nejpozději do 15. 10. 2018 do 24:00 hod. u organizátora akce; k později uplatněným žádostem o vyplacení bonusu se nebude přihlížet; účast na akci je podmíněna vyplněním a odesláním formuláře. Žádost o vyplacení bonusu lze u organizátora akce uplatnit a to prostřednictvím webové stránky: Navštivte webovou stránku www.irobot.cz/cashback, řádně vyplňte zobrazený formulář a přiložte scan účetního dokladu a odešlete.

Upozornění: V případě koupě několika produktů iRobot Roomba 896 je nutné formuláře a žádosti o vyplacení bonusu za každý produkt registrovat individuálně.

e) Udělení souhlasu účastníka akce s podmínkami akce a souhlas účastníka akce se zpracováním a uchováním osobních údajů.
f) Organizátor akce si vyhrazuje právo nepřiznat bonus účastníkovi, zejména pokud:

    fa) datum nákupu produktu iRobot Roomba 896, který je uveden na účetním dokladu, není v období           od 15. 6. 2018 do 30. 9. 2018,
    fb) účastník akce uplatnil nárok na bonus po 15. 10. 2018,
    fc) produkt byl zakoupen u jiného prodejce, než v síti autorizovaných prodejců iRobot, jejichž                     seznam je k dispozici na webové stránce www.irobot.cz,
    fd) účastník nepředloží doklad o koupi produktu v souladu s těmito podmínkami,
    fe) z předloženého účetního dokladu není možné s určitostí identifikovat model produktu, prodejce,            datum koupě, kupní cenu,
    ff) předložený účetní doklad bude poškozen nebo znehodnocen,
    fg) sériové číslo produktu není platné,
    fh) formulář nebude řádně vyplněný nebo formulář bude obsahovat neúplné nebo nepravdivé údaje,
    fi) účastníky uplatněný nárok na bonus není v souladu s těmito podmínkami nebo je v rozporu s                těmito podmínkami,
    fj) účastník uvede nesprávné nebo neúplné bankovní spojení, na který žádá bonus poukázat,
    fk) organizátor akce má důvodné podezření, že účastník zneužil podmínky akce nebo jednal v                     rozporu s dobrými mravy,
    fl) v ostatních případech uvedených v těchto podmínkách.

g) Akce platí pro prvních 600 ks přijatých žádostí pro model iRobot Roomba 896 prostřednictvím webové stránky www.irobot.cz/cashback o vyplacení bonusu. Žádost uvedená v předchozí větě musí splňovat náležitosti stanovené těmito podmínkami akce iRobot Cash Back a k žádosti musí být přiložen scan čitelného účetního dokladu prokazující koupi produktu iRobot Roomba 896 v období od 15. 6. 2018 do 30. 9. 2018 včetně.

4. Po splnění podmínek akce bude bonus účastníkovi vyplacen do 40 dnů ode dne přijetí žádosti o vyplacení bonusu. Datum přijetí žádosti o vyplacení bonusu se rozumí datum registrace prostřednictvím webové stránky www.irobot.cz/cashback. Bonus bude poukázán výhradně bankovním převodem na bankovní účet uvedený účastníkem ve formuláři. Bonus nelze vyplatit v hotovosti, ani poštovní poukázkou, ani vyměnit za jiné produkty nebo služby, nebo vyplatit na účet v bance mimo území České republiky. Plnění bonusu není soudně vymahatelné, přičemž pořadatel je oprávněn podmínky účasti v této akci kdykoliv změnit či zrušit a to bez dalšího upozornění. Účastník akce nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých účastí v této akci.

V případě nárokování výplaty bonusu u více než 2 produktů na stejný bankovní účet, při registraci nároků na stejnou osobu (a) nebo při registraci nároku na stejnou adresu bude tento nárok řešen individuálně. V tomto případě může být výplata bonusu provedena i po lhůtě 40 dnů od data přijetí nároku.

5. Akce se nesmí zúčastnit:
a) osoby v pracovněprávním vztahu k organizátorovi akce nebo pořadateli akce,
b) osoby blízké osobě v pracovněprávním vztahu k organizátorovi akce nebo pořadateli akce. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
c) osoby mladší 18 let,
d) osoby, které nejsou plně svéprávnými. ​

Fyzická osoba s trvalým pobytem mimo území České republiky se může akce zúčastnit, pokud je majitelem účtu v bance na území České republiky a splní podmínky akce.

6. Organizátor akce a pořadatel akce se zavazují veškeré informace, které jim účastníci akce poskytnou pro účely akce, zálohovat, používat a zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), v platném znění. Získané osobní údaje budou použity k účasti na akci a pro účely zasílání obchodních sdělení. Vyplněním a odesláním formuláře dává účastník organizátorovi akce výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, kterými jsou: jméno, příjmení, e-mail, telefonní/mobilní číslo, adresa (ulice, číslo domu, město, PSČ), datum narození, číslo bankovního účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat výlučně po doručení písemné žádosti organizátorovi akce. Tato žádost musí obsahovat identifikační údaje, na které se souhlas se zpracováním osobních údajů váže, a datum, ke kterému se souhlas odvolává. Po obdržení žádosti účastníka na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje účastníka podle zákona o ochraně osobních údajů neprodleně zlikvidovány. Organizátor akce odpovídá za bezpečnost osobních údajů a dodržování povinností podle zákona o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Účastník zároveň bere na vědomí, že v souvislosti s touto akcí organizátor akce poskytne osobní údaje účastníka v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní/mobilní číslo, adresa (ulice, číslo domu, město, PSČ), datum narození, číslo bankovního účtu pořadateli akce společnosti Certus Mercatus, s.r.o. se sídlem Praha 9, K Žižkovu 282/9, PSČ 199 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136164, IČ: 27305571.

Účastí v této akci účastník akce souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele akce, coby správce osobních údajů.
Pořadatel a organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel ani organizátor nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde lze vyplnit žádost o vyplacení bonusu. V případě technických problémů s touto internetovou stránkou je účastník povinen kontaktovat organizátora soutěže.

7. Účastník akce je povinen poskytnutý bonus vrátit a to je-li zjištěno, že k jeho vyplacení došlo neoprávněně, tj. účastník soutěže nesplnil anebo porušil podmínky stanovené v těchto podmínkách a to bez ohledu, zda k tomuto jednání došlo úmyslně či v nedbalosti.

Tyto podmínky akce nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2018.

V Praze, 1. 6. 2018

Případné dotazy nebo poptávky adresujte na organizátora akce:
Certus Mercatus s.r.o.
K Žižkovu 282/9
Praha 9
199 00
Email: info@irobot.cz
Infolinka: 245 001 740

 
 
 
 


iRobot Roomba e5 - Recenze robotického vysavače

Přinášíme Vám výsledky nezávislého testování portálu testado.cz.

21.11.2018
všechny novinky

Roomba e5

Roomba e5Vylepšený třístupňový čisticí systém AeroForce, inteligentní navigace iAdapt, aplikace iRobot HOME a omyvatelný sběrný koš - vše pro ještě pohodlnější úklid.

všechny produkty
 
 
produkt byl přidán do košíku
přejít do košíku