08. listopadu 2019

Pravidla spotřebitelské soutěže „Získejte 100% slevu“

Pravidla spotřebitelské soutěže „Získejte 100% slevu“.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Obchodní společnost Certus Mercatus, s.r.o., IČO 273 05 571, DIČ CZ27305571, sídlem K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136164 (dále jen „Pořadatel“) organizuje v termínu ode dne 9. 11. 2019 do dne 20. 12. 2019 do 12:00 hod. (dále jen „Doba konání“) soutěž zvanou „Získejte 100% slevu“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.irobot.cz a dále v showroom Pořadatele, který se nachází v prvním patře v obchodním centrum WestField Chodov na adrese Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4 – Chodov (dále jen „Showroom“).

2. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

2.1. Zúčastnit Soutěže se může každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která je plně svéprávná a v době registrace do Soutěže dovršila věku 18ti let, a která akceptuje tato pravidla Soutěže. Fyzická osoba s trvalým pobytem mimo území České republiky se smí Soutěže zúčastnit, pokud má adresu pro doručování v České republice a splní podmínky této Soutěže.

2.2. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny tyto osoby:
i. v pracovněprávním vztahu k Pořadateli;
ii. blízké osobě v pracovněprávním vztahu k Pořadateli Soutěže. Za osobu blízkou se považuje osoba uvedená v ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
iii. mladší 18ti let;
iv. s omezenou svéprávností.

2.3. Podmínkou účasti v Soutěži je zakoupení robotického vysavače nebo robotického mopu značky iRobot (dále jen „Produkt“) výhradně v Showroom Pořadatele a zaplacení kupní ceny za Produkt, a to v Době konání Soutěže. Po celou Dobu konání Soutěže, v době slosování, jakož i v době 1 měsíce po ukončení Soutěže, musí být kupní smlouva na jejímž základě byl Produkt zakoupen a k němuž bylo číslo dokladu přihlášeno do Soutěže, platná a účinná, přičemž smluvními stranami musí být Pořadatel a účastník Soutěže. Kupní smlouva uzavřená mezi jinými osobami, než uvedenými ve větě předchozí, nebo uzavření kupní smlouvy jinak než v Showroom, nezakládá právo účasti Soutěži ani na získání výhry. Dojde-li k zániku kupní smlouvy, na základě níž byl zakoupen Produkt a na jejímž základě se účastník přihlásil do Soutěže, zaniká právo účastníka Soutěže na další účast v Soutěži a zejména pak právo na získání výhry. Výhra, kterou účastník Soutěže obdržel, na základě kupní smlouvy, jejíž platnost v době trvání Soutěže nebo do 1 měsíce po ukončení Soutěže, zanikla, je účastník Soutěže povinen do 10 dní ode dne zániku kupní smlouvy vrátit Pořadateli Soutěže, a to na bankovní účet, ze kterého byla výhra vyplacena. Nebude-li v souladu s tímto odstavcem výhra Pořadateli vrácena, je Pořadatel oprávněn vrácení výhry, tj. peněžité částky odpovídající výši poskytnuté výhry po účastníkovi Soutěže vymáhat.

2.4. Osoba splňující podmínky účasti v Soutěži stanovené v těchto pravidlech se může zúčastnit Soutěže na základě registrace (vyplnění formuláře) v Showroom Pořadatele, přičemž je nutné učinit registraci v Době konání Soutěže, tj. ode dne 9. 11. 2019 do dne 20. 12. 2019 do 12:00 hod. K později uplatněným registracím se nebude přihlížet a nezakládají nárok účastníka na účasti v Soutěži ani nárok na případnou výhru. Při registraci je třeba vyplnit následující povinné údaje:
a. Jméno a Příjmení účastníka Soutěže,
b. Adresu trvalého bydliště (popř. adresu pro doručování) účastníka Soutěže,
c. E-mail účastníka soutěže,
d. Telefonní číslo účastníka soutěže,
e. Datum nákupu Produktu,
f. Číslo dokladu (účtenky) zakoupeného Produktu.

Tyto údaje budou sloužit zejména pro kontaktování výherce za účelem vyplacení výhry.

Účastník Soutěže odpovídá za správnost vyplnění údajů do registračního formuláře, případné nepřesnosti či chyby v registračním formuláři jdou k jeho tíži.

2.5. Každý doklad o zakoupení předmětného Produktu resp. jeho číslo může být zaregistrován pouze jednou. Bude-li nějaký doklad (účtenka) registrován vícekrát a to i odlišnými osobami, budou všechny tyto registrace z účasti na Soutěži zejména pak ze závěrečného losování vyřazeny.

2.6. Podmínkou účasti na Soutěži je souhlas účastníka s těmito podmínkami a pravidly Soutěže a rovněž souhlas se zpracováním, uchováváním osobních údajů pro účely této Soutěže.

2.7. Registrační formulář dle odst. 2.4. tohoto článku je pro účast v Soutěži, zejména pak pro závěrečné losování, nezbytné vhodit do boxu umístěného v Showroom Pořadatele, a to v Době konání Soutěže.

2.8. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo nepřiznat výhru případnému vylosovanému výherci, zejména pokud:
a. datum nákupu Produktu, který je na účetním dokladu, není v Době konání Soutěže;
b. Produkt byl zakoupen u jiného prodejce nebo jiným způsobem než v Showroom Pořadatele;
c. registrační formulář nebude řádně vyplněn nebo bude obsahovat neúplné či nepravdivé údaje;
d. výherce nesdělí Pořadateli na jeho žádost ve lhůtě v žádosti stanovené číslo bankovního účtu;
e. účastník Soutěže odstoupí od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zakoupený Produkt v Době konání Soutěže nebo 1 měsíc po jejím ukončení;
f. Pořadatel má důvodné podezření, že účastník Soutěže zneužil podmínky Soutěže nebo jednal v rozporu s dobrými mravy;
g. v dalších případech uvedených v těchto podmínkách.

3. URČENÍ VÝHERCE

3.1. Výherce je pouze jeden a bude určen losem.

3.2. Losování výherce proběhne dne 20. 12. 2019 v 12:00 v Showroom Pořadatele, a to vylosováním jednoho registračního formuláře z boxu umístěného v Showroom Pořadatele ze strany zástupce Pořadatele.

3.3. Výherce bude Pořadatel bez zbytečného odkladu po vylosování kontaktovat na email uvedený v registračním formuláři, popř. telefonicky či poštou, s žádostí o sdělení čísla bankovního účtu pro vyplacení výhry. Výherce je povinen na žádost Pořadatele o poskytnutí čísla bankovního účtu, sdělit Pořadateli číslo bankovního účtu vedeného v české měně, na který si přeje zaslat výhru, a to nejpozději ve lhůtě 7 dní ode dne zaslání žádosti.

3.4. Vylosovaný výherce obdrží výhru ve výši částky odpovídající kupní ceně robotického vysavače nebo mopu uvedené na dokladu (účtence), který výherce zaregistroval resp. jehož číslo uvedl do registračního formuláře (dále jen „Výhra“).

3.5. Výhra bude výherci vyplacena nejpozději do 14 pracovních dní po sdělení čísla bankovního účtu výhercem, a to na bankovní účet, který je výherce povinen Pořadateli na žádost sdělit ve lhůtě dle odst. 3.3. tohoto článku. Před zasláním Výhry je Pořadatel oprávněn požadovat od výherce předložení originálu dokladu (účtenky), jejíž číslo uvedl na registračním formuláři. Po dobu než výherce předloží doklad, jehož číslo uvedl na registračním formuláři, neběží lhůta pro zaslání Výhry.

3.6. Bude-li Výhra vyšší než 10.000,- Kč, je výherce povinen sám přiznat a odvést daň z příjmu z této Výhry ve výši 15 % v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu.
3.7. Za předpokladu, že by se Výhru nepodařilo výherci doručit například z důvodu, že by účet uvedený výhercem byl neúplný a /nebo výherce nekontaktní, je Pořadatel oprávněn provést vylosování nového výherce.

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vyplněním a vhozením registračního formuláře do boxu v Showroom Pořadatele uděluje účastník Soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely této Soutěže, a dle své volby popřípadě rovněž k zasílání marketingových sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na email Pořadatele info@irobot.cz nebo vyplněním formuláře o odvolání souhlasu v Showroom Pořadatele. Tato žádost musí obsahovat identifikační údaje, na které se souhlas se zpracováním osobních údajů váže, a datum, ke kterému se souhlas odvolává. Po obdržení žádosti účastníka na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje účastníka neprodleně zlikvidovány.

4.2. Pořadatel Soutěže se zavazuje veškeré informace, které mu účastníci Soutěže poskytnou pro účely akce používat a zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob a v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Získané osobní údaje účastníků Soutěže, tj. jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, email, číslo bankovního účtu budou zpracovány, uchovány pouze pro účely Soutěže, přičemž po slosování a úspěšném předání Výhry výherci, nejpozději však do 1 měsíce po proběhlém losování, v případě výherce nejpozději do 2 měsíců po proběhlém losování, budou skartovány, s výjimkou údajů poskytnutých účastníky Soutěže, kteří vyslovili souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Pořadatel odpovídá za bezpečné uchování osobních údajů a dodržování povinností v souladu s GDPR. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách www.irobot.cz

4.3. Účastník Soutěže, který udělil souhlas se zasláním obchodních sdělení souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník Soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty může kdykoliv odvolat formou písemné informace na emailové adrese Pořadatele Soutěže, coby správce osobních údajů nebo využitím odkazu pro zrušení zaslání obchodních sdělení, jež je s každým obchodním sdělením účastníkovi zasílán.
Tato pravidla Soutěže nabývají platnosti a účinnosti dne 8.11. 2019.

V Praze dne 8.11.2019
Certus Mercatus, s.r.o.
Miroslav Kašpar, jednatel