Obchodní podmínky společnosti Certus Mercatus, s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup zboží na webových stránkách dodavatele www.irobot.cz (dále také „e-shop dodavatele“ nebo „internetový obchod dodavatele“), na základě kupních smluv uzavřených mezi dodavatelem a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu dodavatele. Tyto VOP upravují vztahy mezi kupujícím a dodavatelem v oblasti koupě a prodeje zboží.
Zákazník svou objednávkou, tj. návrhem na uzavření kupní smlouvy (dále také jen „objednávka“), potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník upozorněn dostatečným způsobem ještě před uskutečněním své objednávky a má možnost se s VOP seznámit.

1. Údaje dodavatele
2. Zákazník
3. Objednávka zboží
4. Uzavření kupní smlouvy a dodací podmínky
5. Způsob uhrazení ceny za zboží a výhrada vlastnictví
6. Práva z vadného plnění
7. Záruka
8. Odstoupení od smlouvy
9. Ochrana osobních údajů
10. Recyklační příspěvek
11. Závěrečná ustanovení

1. Údaje dodavatele:
Dodavatel:
Certus Mercatus, s.r.o., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 282/9, PSČ 190 00.
Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vl. 168349.
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 27305571
DIČ: CZ27305571
(dále jen „dodavatel“)

Provozovna dodavatele:
Certus Mercatus s.r.o.
K Žižkovu 282/9
Praha 9, 190 00

Kontaktní údaje:
Tel.: 245 001 740
Email: recepce@certus-mercatus.com

Servis zajišťuje:
Certus Mercatus s.r.o.
Do Čertous 2620/11 – Hala I1
193 00, Praha 9 – Horní Počernice

2. Zákazník:
Kupujícím (dále také jen jako „zákazník“) je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s dodavatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Právní vztahy dodavatele se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i souvisejícími právními předpisy.
Podnikatelem se rozumí každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).
Zákazník, který není spotřebitelem, je dle těchto VOP považován za podnikatele a jeho práva a povinnosti z kupní smlouvy se řídí ustanoveními těchto VOP platnými pro podnikatele.

3. Objednávka zboží:
a) objednávka
Umístění nabízeného zboží na webových stránkách e-shopu dodavatele není návrhem na uzavření ani veřejnou nabídkou. Seznam zboží na stránkách www.irobot.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky. Potvrzení objednávky provádí dodavatel zpravidla e-mailem. K objednání si zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.
Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Kupní smlouva je pak uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany dodavatele zákazníkovi.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Cena za dopravu a další poplatky je 99 Kč s DPH na jednu objednávku, a cena dobírky je 29 Kč s DPH na jednu objednávku. Při objednávce nad 2.000 Kč je doprava zdarma. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejímu odsouhlasení.
Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí zákazník sám.
b) zrušení/storno objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

4. Uzavření kupní smlouvy a dodací podmínky:
a) uzavření kupní smlouvy
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany dodavatele zákazníkovi. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako „Automatické oznámení – Přijetí Objednávky č.“ či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem tohoto potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
b) dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení přijaté objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
c) způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Smluvním partnerem dopravy je společnost DPD.
Informace o ceně dopravy je součástí objednávky, potvrzení objednávky a také součástí e-mailového sdělení o přijetí objednávky.
Při objednávce nad 2.000 Kč není účtováno dopravné.
Zásilka obsahuje návod k použití výrobku.
Daňový doklad se zasílá elektronicky mailem na mailovou adresu uvedenou v objednávce.
d) převzetí zboží
Dodavatel doporučuje prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučuje dodavatele zákazníkovi sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pouze na základě vyhotoveného záznamu může být zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.
Na pozdější reklamace způsobené v důsledku dopravy pak dodavatel nebude brát zřetel a tyto budou zamítnuty.
e) komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem bude uskutečňována elektronickou poštou, pokud není těmito podmínkami stanoveno jinak nebo se strany nedohodnou jinak. Pro elektronickou poštu slouží centrální e-mail: info@irobot.cz. Odpověď na e-mail zákazníka se také provádí elektronickou poštou. Odpověď může dodavatel zaslat i z jiného mailu než z recepce@certus-mercatus.cz.
Komunikaci lze také uskutečnit na telefonní lince 245 001 740.

5. Způsob uhrazení ceny za zboží a výhrada vlastnictví:

Zákazník má dvě možnosti uhrazení kupní ceny za zboží.

a) úhrada kupní ceny za zboží dobírkou
Zboží je nutno buď uhradit v hotovosti dobírkou v plné výši v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo uhradit dobírku platební kartou v plné výši v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby.

b) úhrada kupní ceny za zboží platební bránou ComGate
Platba kartou je nejpoužívanější platební metoda. Platební brána Comgate podporuje karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro. Po schválení platby získáváte vy i zákazník ihned informaci o provedení platby a můžete okamžitě zaslat objednané zboží. Pokud klient platí podporovanou kartou, zaplatí měnou, v níž je veden účet platební karty. V takovém případě převod do dané měny provádí domácí banka klienta v rámci vlastního aktuálního kurzu. Apple Pay i Google Pay jsou metody, při nichž zákazník platí kartou uloženou v Peněžence Apple, resp. Peněžence Google.

Poskytovatelem platební brány www.comgate.cz/cz/platebni-brana je společnost ComGate Payments, a.s.Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové. Pro případné dotazy k platbám či reklamace využijte tyto kontakty:

E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:
+420 228 224 267

c) výhrada vlastnictví
Zboží je vlastnictvím dodavatele až do úplného zaplacení kupní ceny zákazníkem.

6. Práva z vadného plnění:
Dodavatel odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na zákazníka, byť se projeví až později. Zákazník je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
a) podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením uzavřené kupní smlouvy, má zákazník tato práva:
– odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
– odstranění vady opravou věci
– přiměřená sleva z kupní ceny, nebo
– odstoupení od smlouvy
Zákazník je povinen sdělit dodavateli, jaké právo z výše uvedených si zvolil, již při oznámení vady, anebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu dodavatele. To neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Pokud si zákazník nezvolí konkrétní právo včas, náleží mu práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.
b) nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník tato práva:
– odstranění vady
– přiměřená sleva z kupní ceny
Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li dodavatel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu dodavatele.
d) práva z vadného plnění náležející spotřebiteli
Je-li zákazník spotřebitelem, použijí se na jeho práva z vadného plnění následující ustanovení.
Dodavatel odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá spotřebiteli, že věc
– odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
– je vhodná k účelu k účelu, pro který ji spotřebitel požaduje a s nímž dodavatel souhlasil,
– je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
Dodavatel, v případě, že spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť neupozornil, že se některá vlastnost věci liší, za výslovného souhlasu spotřebitele při uzavření smlouvy, odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností
– je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
– věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná dodavatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením. Prodávající není vázán takovým veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
– je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,
– věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
Má-li věc vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele. Dodavatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
e) Softwarové vybavení přístroje
Vlastníkem softwarového vybavení přístrojů značky iRobot® a mobilní aplikace iRobot HOME je společnost
iRobot Corporation
8 Crosby Drive
Bedford, MA 01730
iRobot Corporation si vyhrazuje všechna práva na úpravu softwarového vybavení svých produktů a úpravu mobilní aplikace iRobot HOME. Aplikace iRobot HOME je kompatibilní s mobilními telefony s operačním systémem Android a iOS. Z důvodů požadavků na nová technická řešení a bezpečnost mohou být požadavky na verze jednotlivých operačních systémů změněny bez předchozího upozornění. V takovém případě nemusí aplikace iRobot HOME nadále fungovat na zařízeních se staršími verzemi operačního systému Android a iOS. Informace o aktuálně podporované verzi operačního systému Android a iOS dostanete od naší zákaznické podpory.

7. Záruka:
Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že zákazníka uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.
a) záruční doba
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem.
Záruční doba na zboží je 2 roky. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k používání věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Poskytnutá záruční doba 2 let se nevztahuje na kapacitu baterie, jež je součástí výrobku, a jejíž doba životnosti je omezena. Minimální životnost baterie je 6 měsíců ode dne prodeje. Kratší životnost výrobku pak nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
V případě, že vám bude zboží vyměněno nebo opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebování zboží (nebo jeho dílů), které se ke spotřebnímu zboží přímo váže. Záruku lze uplatnit pouze v případě výrobní vady. Zákazník také nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka vnější událost.
Před prvním použitím doporučujeme prostudovat záruční podmínky, včetně českého návodu na obsluhu, a následně se těmito informacemi důsledně řídit, tj. zejména měnit spotřební materiál, dodržovat pravidla údržby a čistění zboží a užívat výrobek v souladu s pokyny v návodu. Nedodržování pravidelné výměny spotřebního materiálu, pravidelné údržby a čistění, popř. jiné jednání v rozporu s návodem na obsluhu může vést k následnému neuznání záruční opravy.
b) reklamace
Práva z vadného plnění i práva ze záruky lze uplatnit u dodavatele, a to reklamací zboží.
c) postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.irobot.cz, kontaktuje naše autorizované servisní středisko na adrese Certus Mercatus s.r.o., Do Čertous 2620/11 – Hala I1, 193 00, Praha 9 – Horní Počernice osobně, případně lze vyplnit formulář na https://www.irobot.cz/podpora.html. Na základě vyplnění tohoto formuláře si objednáte svoz reklamace zdarma. Služba – Svoz zdarma – je zajišťována společností DPD. Formulář slouží jako emailová objednávka svozu, která se automaticky odesílá na Vámi zadanou emailovou adresu a na naši infolinku. Jakékoliv dotazy ohledně objednaného svozu směřujte na naši infolinku 245 001 740 (po – pá 7:30 – 15:30) nebo email reklamace@mercatus.cz. V případě uznané záruční opravy je plátcem svozu naše společnost Certus Mercatus s.r.o. V případě neuznané reklamace nebo jiného neoprávněného využití služby bude požadována úhrada svozu ve výši 145 Kč s DPH. Společnost DPD Vás bude kontaktovat, až bude balík u Vás vyzvedávat. Pokud společnost DPD u Vás balík nevyzvedne, kontaktujte prosím naši infolinku.
Dodavatel doporučuje zasílat reklamované zboží v originálním obalu nebo v jiném vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození zboží před jeho přijetím.
d) vyřízení reklamace
Servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží nebo jej servisní středisko zašle zpět spediční službou (v případě zamítnutí reklamace na náklady zákazníka).
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při vyřizování reklamace.
Veškeré práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z vadného plnění a ze záruky za jakost neupravená těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8. Odstoupení od smlouvy:
a) právo zákazníka na odstoupení od smlouvy
Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči dodavateli účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení zákazníka o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky.
V případě využití slevové akce, akce typu Cash Back, dárků, dárkových poukazů apod. (dále jen „bonusů“), je nutné tyto bonusy vrátit zpět v případě, že zákazník odstoupí od kupní smlouvy, a to i v případě, že společnost Certus Mercatus s.r.o. není přímým účastníkem uzavřené kupní smlouvy a předává bonus pouze jako třetí strana na základě předložené platné kupní smlouvy. Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy, pak tato smlouva zaniká a zákazníkovi tím zaniká i nárok na bonus. Společnost Certus Mercatus s.r.o. si vyhrazuje právo vymáhat takový bonus zpět.
b) právo zákazníka, který je spotřebitelem, na odstoupení od smlouvy
Spotřebitel, který uzavřel s dodavatelem kupní smlouvu za použití prostředků komunikace na dálku (např. internet, telefon), má právo odstoupit od smlouvy do 60 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Toto ustanovení však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží, kdy poskytnutá doba pro možné odstoupení od smlouvy slouží pouze k vyzkoušení zboží v rozsahu, v jakém by došlo k vyzkoušení zboží v obchodě.
Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný dodavatelem. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu servisu dodavatele Certus Mercatus s.r.o., Do Čertous 2620/11 – Hala I1, 193 00, Praha 9 – Horní Počernice nebo na adresu elektronické pošty recepce@certus-mercatus.com. V případě odstoupení od kupní smlouvy je třeba zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, variabilního symbolu a data nákupu na adresu dodavatele.
Vzhledem k povaze zboží bude akceptována doba činnosti robota v celkové maximální délce 15 hodin. Pokud robot Vaši domácnost uklidí za cca 1 hodinu, pak jej můžete vyzkoušet maximálně 10krát. V případě překročení tohoto limitu si vyhrazujeme právo neumožnit odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 60 dní.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen zaslat dodavateli zboží, které od něho obdržel, nejpozději do 60 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na adresu servisu dodavatele Certus Mercatus s.r.o., Do Čertous 2620/11 – Hala I1, 193 00, Praha 9 – Horní Počernice. Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel.
Spotřebitel má právo dodané zboží vyzkoušet, a to obvyklým způsobem, v souladu s jeho povahou a vlastnostmi, a v rozsahu nezbytném k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nesmí dojít ke zjevnému opotřebení zboží. Zboží je pak spotřebitel povinen vrátit ve stavu, v jakém jej spotřebitel převzal, tzn. kompletní, bez zjevného opotřebení a bez vad a jiných poškození. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, a nedojde k jiné dohodě, má dodavatel právo na náhradu nákladů skutečně vynaložených v souvislosti s vrácením zboží do původního stavu. Úhrada těchto nákladů a škody bude realizována tak, že kupní cena, k jejímuž vrácení je dodavatel povinen, bude snížena o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu (tzn. čištění, výměna filtrů, kartáčů apod.). Účtování těchto nákladů může spotřebitel předejít, pokud zboží uvede do původního stavu sám (očištěním, zkompletováním, správným zabalením apod.).
Dodavatel doporučuje zasílat zboží doporučeně a pojištěné, jelikož dodavatel neručí za jeho případnou ztrátu na cestě k němu na adresu provozovny.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám kupní cenu zboží vrátíme ve lhůtě určené zákonem na Váš bankovní účet.
c) právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží zákazníkovi, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením od smlouvy je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

9. Ochrana osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníka se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a souvisejícími právními předpisy platnými na území ČR.
Zákazník učiněním své objednávky uděluje dodavateli právní titul ke zpracování svých osobních údajů uváděných v souvislosti s objednávkou dodavatelem jako správcem osobních údajů a souhlasí s dalším zpracováním těchto osobních údajů pro účely obchodní činnosti dodavatele.
Dodavatel shromažďuje na základě výslovného souhlasu zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj výslovný souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do „zákaznické sekce“.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na adresu recepce@certus-mercatus.com nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky. V případě porušení svých práv má zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu.

10. Recyklační příspěvek
Ceny na irobot.cz jsou uvedeny včetně recyklačních příspěvků, které jsou odváděny prostřednictvím kolektivního systému Asekol s.r.o.
Sazby recyklačních příspěvků:

SkupinaPopis skupinyNaše produktySazba bez DPHDPH 21%Cena vč. DPH
5.1.Podlahové vysavačeVšechny robotické vysavače Roomba a robotický mop Braava m613,55 Kč2,85 Kč16,40 Kč
5.2.Malé ruční vysavače do 2 kgOstatní robotické mopy3,05 Kč0,64 Kč3,69 Kč
5.55. Síťové a napájecí přívody a zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, zdroje ss napětí, měniče napětí, nabíječe z trakčních baterií a akumulátorů, el. ohradník, elektroinstalační materiál aktivní, páječky, stabilizát. napětí, elektrocentrály, ústředny, záložní zdroje, přepěťová ochrana, prodlužovací kabely, kabely s funkcemi, koaxiální kabely, USB kabely, propojovací kabely IT, audiokabely (HDMI, scart, jack, cinch atd.) do 0,5 kgElektro zařízení z příslušenství0,84 Kč0,18 Kč1,02 Kč
5.57. Síťové a napájecí přívody a zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, zdroje ss napětí, měniče napětí, nabíječe z trakčních baterií a akumulátorů, el. ohradník, elektroinstalační materiál aktivní, páječky, stabilizát. napětí, elektrocentrály, ústředny, záložní zdroje, přepěťová ochrana, prodlužovací kabely, kabely s funkcemi, koaxiální kabely, USB kabely, propojovací kabely IT , audiokabely (HDMI, scart, jack, cinch atd.) od 1 kg do 10 kgČistící stanice (clean base)8,40 Kč1,76 Kč10,16 Kč

11. Závěrečná ustanovení
Tyto VOP jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem
Fotografie umístěné na internetovém obchodu dodavatele mohou být pouze ilustrativní, vždy se informujte o obsahu balení.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím e-mailové adresy recepce@certus-mercatus.com. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zasílá dodavatel na e-mailovou adresu spotřebitele.
V případě, že dojde ke vzniku sporu z kupní smlouvy mezi zákazníkem, které je spotřebitelem, na straně jedné a dodavatelem na straně druhé, a tento se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webová adresa: www.coi.cz, a postupovat dle pravidel uvedených na této webové adrese. Více informací o mimosoudním řešení sporů, jeho zahájení a průběhu, naleznete taktéž na stránkách České obchodní inspekce. Spotřebitel může také využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Dodavatel si vyhrazuje právo VOP měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.irobot.cz, stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 6. 2. 2023 VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP novějších.